ร้อยเอ็ด-จัดแนะแนวอาชีพให้นักเรียน

ร้อยเอ็ด-จัดแนะแนวอาชีพให้นักเรียน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จัดแนะแนวอาชีพให้นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกอบอาชีพ เตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน กำลังคนในการพัฒนาประเทศ

           เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

           นางสาว กาญจนา หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวอาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน กำลังคนในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้จัดงานวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกอบอาชีพ และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โลกการศึกษา โลกของอาชีพ แหล่งฝึกอาชีพ และแหล่งเงินทุน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบพิจารณาวางแผน และตัดสินใจเลือกอาชีพ/เลือกศึกษาต่อ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตรงตามบุคลิกภาพ ทักษะและความถนัดของตนเอง ซึ่งสามารถนำความรู้ไปหางานทำ มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน สนองตอบตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
             กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายแนวทางการมีงานทำและตลาดแรงงานในอนาคต การทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพตามมติคณะรัฐมนตรี การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ จำนวน 6 อาชีพ และการให้คำปรึกษาแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ มีนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 500 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!