ร้อยเอ็ด-จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

ร้อยเอ็ด-จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

ภาพ/ข่าว คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2561 ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคนพิการ และครอบครัวคนพิการ ผู้แทนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        นางสาว ศิริดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าสืบเนื่องจากสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้ยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าของสังคม ในปี 2561 นี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนด ประเด็นหลัก การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน ในปี 2570 ภายใต้แนวคิดตามนโยบายของรัฐบาลไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

         การจัดงานคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ พร้อมทั้งการจ้างงานคนพิการ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นพื้นฐานการเสริมพลังให้แก่คนพิการในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบโล่ให้แก่คนพิการต้นแบบ จำนวน 5 คน มอบใบประกาศนียบัตรผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 7 คน มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณยกย่องบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานวันคนพิการ จำนวน 9 คน มอบรถสามล้อชนิดมือโยกคนพิการ จำนวน 5 คัน และการเสวนาเรื่อง 33-34- 35 3 มาตรา กว่าๆสำคัญไฉน พร้อมทั้งชมการแสดงความสามารถโดยคนพิการทุกประเภท การแสดงผลิตภัณฑ์คนพิการ ชมนิทรรศการและจุดบริการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการต่างๆ การมอบของขวัญที่ระลึกแก่คนพิการ และครอบครัว โดยมีผู้แทนคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!