ราชบุรี-รับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่า

ราชบุรี-รับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่า

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี โรงแรมเวสเทริ์นแกรนด์ อ.เมือง เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

                  วันที่ ( 20 ก.พ. 62 ) ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ หัวหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ในโครงการจัดทำแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าราชบุรี ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีประชาชนรอบพื้นที่เมืองเก่าเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดี และงานสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบ วางแผน วางผังชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ แบบมีส่วนร่วม ทั้งเชิงอนุรักษ์ และพัฒนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐที่จะทำให้บริเวณเมืองเก่า ได้รับการคุ้มครองดูแล พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์และดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 เพื่อทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนดของเขตพื้นที่ จัดทำแผนแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการและมาตรการต่างๆในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวม 23 เมือง และในการประชุมครั้ง 1 / 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอีก 4 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีได้ริเริ่ม โครงการดังกล่าวขึ้น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนำปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์พัฒนาที่เหมาะสม


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!