ราชบุรี-รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว พร้อมปลูกพืชบำรุงดิน

ราชบุรี-รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว พร้อมปลูกพืชบำรุงดิน

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

  รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว พร้อมปลูกพืชบำรุงดิน

        วันที่ 11 ก.พ. 62 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิด มีส่วนราชการ เกษตรกร และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม ที่บ้านทุ่งปอ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาทำลายตอซังพืชในพื้นที่ทำการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว และส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักและเห็นประโยชน์ของไถกลบตอซังพืชลงดิน ตลอดจนเพิ่มอินทรียวัตถุและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่ของเกษตรกร ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งปัญหามาจากการเผาไหม้ รวมทั้งการเผาพืชในพื้นที่การเกษตร

         สำหรับการไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซังข้าวหรือพืชไร่ที่มีอยู่ในไร่นาภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วลงไปในดินระหว่างการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อยทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตามที่ต้องการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!