ราชบุรี-ทำบันทึกข้อตกลงพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา

ราชบุรี-ทำบันทึกข้อตกลงพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย

 ทำบันทึกข้อตกลงพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา

               วันที่ 16 ธ.ค.62 ที่ห้องประชุมอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สหกรณ์การเกษตรดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัยราชบุรี จำกัด และ บริษัท เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัด โดยมีเจตนาหลักในการร่วมกันวิจัย และพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

               ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา โดยใช้พันธุ์ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสม เพื่อให้ได้พืชกัญชง และกัญชา ที่มีสัดส่วนสาระสำคัญเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ รวมถึงการวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ได้จากการพัฒนาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จเพื่อใช้กับผู้ป่วย สหกรณ์ดอนตะโก และ บริษัท เก้าดีเจริญ จะมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากร งบประมาณตามตกลงกับมหาวิทยาลัย

               สำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชา การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงานในภายหลัง และต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ กรรมสิทธิ์ในงาน สิทธิและผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากการทำโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการอันเกิดขึ้นตามความร่วมมือนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สหกรณ์ดอนตะโก และ/หรือ บริษัท เก้าดีเจริญ โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินโครงการ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!