ระยอง-เชิญร่วมสัมผัสไม้เมืองหนาว ความสุขผลิบานกลางฤดูร้อนของไทย 

ระยอง-เชิญร่วมสัมผัสไม้เมืองหนาว ความสุขผลิบานกลางฤดูร้อนของไทย 

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

        เปิดแล้ว มหกรรมไม้เมืองหนาวเชิญร่วมสัมผัสไม้เมืองหนาว ความสุขผลิบานกลางฤดูร้อนของไทย มีพันธุ์ไม้เมืองหนาวรวมกว่า 120,000 ดอก จากศักยภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ในการนาทรัพยากรมาต่อยอดนวัตกรรมด้านการเกษตร เสริมองค์ความรู้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศไทยและเดินหน้านาพลังงานความเย็นมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
           วันที่ 5 เมษายน ที่ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมมาคม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตทจากัด (มหาชนร่วมเปิดงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 8 : ทิวลิปบานที่ระยอง เพื่อเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “The Charming of Wonder Village” มนต์เสน่ห์หมู่บ้าน ในฝัน ท่ามกลางทุ่งทิวลิป และดอกไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา
           นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นในการพัฒนำนวัตกรรมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตทจำกัด (มหำชนที่ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นที่ระยอง คืองาน “มหัศจรรย์ไม้เมืองหนำว ทิวลิปบานที่ระยอง” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยโครงการนี้คือ โครงกำรกำรใช้ควำมเย็นและก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรวิจัยไม้เมืองหนำว ตำมโครงกำรในพระรำชดำริฯ” ที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ได้ริเริ่มขึ้นนั้น นอกจำกจะกลำยเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงอำชีพใหม่ให้แก่ชำวระยองและคนไทยทุกคน และสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กำรเรียนรู้แห่งใหม่แล้ว ยังต่อยอดองค์ควำมรู้ในกำรนำพลังงำนควำมเย็นมำพัฒนำนวัตกรรมในกำรเก็บรักษำพืชผลกำรเกษตรเพื่อยืดอำยุผลไม้ เป็นการสร้ำงสรรค์มูลค่ำให้กับทรัพยำกรเหลือใช้ นำมำซึ่งกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้ในหลำกหลำยมิติ ซึ่งเชื่อว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีของกำรสร้ำงประโยชน์จำกผสำนควำมรู้เพื่อพัฒนำประเทศไทย ขอเชิญประชาชนและนักทอ่งเที่ยวร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปิดภาคเรียน และยังเป็นฤดูผลไม้ของระยองอีกด้วย
            นางอนัญญา พยัคเมฆ ชาวระยอง บอกว่า วันนี้ เปิดงานเป็นวันแรก ได้เข้ามาเที่ยวชม อย่างมีความสุข ได้สัมผัสกับบรรยากาศ ที่เย็นฉ่ำ ดอกไม้เมืองหนาวมากมาย ที่หาดูได้ยาก จะกลับไปพาครอบครัวมาเที่ยวอีก
            นางสุรัตนา ศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขที่ได้เข้ามาเที่ยวในงานนี้ เพราะ มีพรรณไม้เมืองหนาว มากมาย และปีนี้ ได้จัดโซนให้ถ่ายภาพเหมือนของจริง เป็นหมู่บ้าน ในชนบทที่มีพรรณไม้เมืองหนาว มากมาย ทั้งดอกทิวลิป ลิลลี่ และดอกไม้อื่นๆ สุดอลังการณ์
             งานมหรรศจรรย์ไม้เมืองหนาว เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ8ปีที่แล้ว  โดยการนาพลังงานความเย็นที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะแอลเอ็นจีให้เป็นก๊าซ มาใช้ในการสร้างความเย็นให้กับโรงเรือนเพาะปลูกพันธุ์ไม้และผลไม้เมืองหนาว รวมถึงการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมาเร่งการเจริญเติบโตของพืช
             สาหรับความพิเศษของนวัตกรรมที่ ปตทได้พัฒนาเพิ่มเติมจากทุกปีที่ผ่านมา คือการใช้เทคโนโลยี IFV (Intermediate Fluid Vaporizer) ที่ดึงพลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะ LNG ในการผลิตน้าเย็น มาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก จึงทาให้ในปีนี้ ปตทนาความงดงามของดอกทิวลิปหลากสีสันและดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดวางกว่า 120,000 ดอก โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสปรากฏการณ์ใหม่กับจุดไฮไลท์ภายในสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ จุด Rocky Gateway กับทางเดินในบรรยากาศอุโมงค์หินนาทางทะลุผ่านสู่เมืองกลางหุบเขา จุด Reflection of Light มุมสะท้อนผิวน้าพร้อมวิวสวนสวยและบ้านบนเขากลับหัว และจุด Miracle

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!