ระยอง-สคช. เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระยอง-สคช. เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี
สคช. เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

         สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินหน้าเชิงรุก เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่หลักสูตรมาตรฐานมืออาชีพ สร้างบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการของตลาด EEC ตามยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 หลังคลอด พรฎ. สคช.ฉบับปรับปรุง เปิดช่องให้ส่งเสริม สนับสนุนการอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

           นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมพบปะพูดคุยกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 องค์กร กว่า 20 สาขาวิชาชีพ ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังแนวทางนำมาประเมินสมรรถนะของบุคคลตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำลังมีความต้องการกำลังคนที่เป็นมืออาชีพเข้าสู่ระบบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมประเมินบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของ EEC ด้วย
           ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังได้พบปะกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจะเป็นการนำร่องดึงโรงเรียนนอกระบบเข้าสู่มาตรฐานมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนผลิตบุคคลที่เป็นมืออาชีพ กระจายออกสู่ตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
           ด้าน ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ยืนยันพร้อมเป็นคนกลางในการสร้างความร่วมมือผลิตบุคคลที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะ 51 กลุ่มอาชีพ ในความดูแลของ สช. ที่พร้อมผลิตบุคลากรเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ได้ทักษะ ความรู้ ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งนับเป็นความท้าทายในการผลิตคนเข้าสู่ตลาด EEC และมั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการประเมินเป็นบุคคลที่มีคุณภาพจริง ขณะที่ขบวนการบอกต่อนับเป็นเรื่องสำคัญในการกระจายข้อมูล และเพิ่มการประเมินบุคคลให้ได้มาตรฐาน ซึ่ง สช. เองพร้อมเป็นกระบอกเสียง เพื่อกระจายข้อมูลการเรียนรู้ร่วมกับ สคช.ด้วย
           ทั้งนี้การลงพื้นที่จังหวัดระยองของ สคช. อีกหนึ่งความสำคัญ ก็คือการเตรียมการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน หลังพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เปิดช่องให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถส่งเสริม สนับสนุนการอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพซึ่งจะทำให้เกิดกลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบครบวงจร ในการพัฒนาคนตามฐานอาชีพรองรับความต้องการกำลังคนของประเทศ
            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินหน้าเชิงรุก เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่หลักสูตรมาตรฐานมืออาชีพ สร้างบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการของตลาด EEC ตามยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 หลังคลอด พรฎ. สคช.ฉบับปรับปรุง เปิดช่องให้ส่งเสริม สนับสนุนการอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
            นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมพบปะพูดคุยกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 12 องค์กร กว่า 20 สาขาวิชาชีพ ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังแนวทางนำมาประเมินสมรรถนะของบุคคลตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำลังมีความต้องการกำลังคนที่เป็นมืออาชีพเข้าสู่ระบบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมประเมินบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของ EEC ด้วย
              ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังได้พบปะกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจะเป็นการนำร่องดึงโรงเรียนนอกระบบเข้าสู่มาตรฐานมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนผลิตบุคคลที่เป็นมืออาชีพ กระจายออกสู่ตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
               ด้าน ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ยืนยันพร้อมเป็นคนกลางในการสร้างความร่วมมือผลิตบุคคลที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะ 51 กลุ่มอาชีพ ในความดูแลของ สช. ที่พร้อมผลิตบุคลากรเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ได้ทักษะ ความรู้ ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งนับเป็นความท้าทายในการผลิตคนเข้าสู่ตลาด EEC และมั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการประเมินเป็นบุคคลที่มีคุณภาพจริง ขณะที่ขบวนการบอกต่อนับเป็นเรื่องสำคัญในการกระจายข้อมูล และเพิ่มการประเมินบุคคลให้ได้มาตรฐาน ซึ่ง สช. เองพร้อมเป็นกระบอกเสียง เพื่อกระจายข้อมูลการเรียนรู้ร่วมกับ สคช.ด้วย
             ทั้งนี้การลงพื้นที่จังหวัดระยองของ สคช. อีกหนึ่งความสำคัญ ก็คือการเตรียมการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน หลังพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เปิดช่องให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถส่งเสริม สนับสนุนการอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพซึ่งจะทำให้เกิดกลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบครบวงจร ในการพัฒนาคนตามฐานอาชีพรองรับความต้องการกำลังคนของประเทศ
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!