ระยอง-ป.ป.ช.จัดโครงการเยาวชนระยอง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

ระยอง-ป.ป.ช.จัดโครงการเยาวชนระยอง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

“เยาวชนระยอง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต”

        เมื่อเวลา 09.00 น.(11ก.ค.62)ที่ ห้องประชุม โรงแรมระยองซิติ้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต ตามโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดระยอง โดยมีดร.วัฒนา บันเทิงสุข ประธานชมรม STRONGให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.โนช ชาญด้วยกิจ ดร.เสาวนีย์ วิยะบุญคณะโค้ชชมรม STRONG กรรมการชมรม STRONG และคณะนักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการคับคั่ง
         ดร.วัฒนา บันเทิงสุข ประธานชมรม STRONG กล่าวว่าโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) ในต้านการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเน้นการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนีก ให้ มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้สำนักงาน ป .ป.ช. จึงได้ริเริ่มโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตขึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนาร่อง
         ใน 27จังหวัด และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ได้ขยายพื้นที่การดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดที่จะปลูกฝังจิตสำนีกให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต มุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้านทุจริตโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลบประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง เกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นแกนนำสร้าง วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป ด้วย
        สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาเขาวนด้านทุจริต ตามโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดระยอง จะเกิดผลประโยชน์อย่างยิ่ง หากเด็กและเยาวชนทุกคนเห็นความสำคัญอย่างแท้จริงกับ การประยุกต์หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เพื่อสร้างฐานความคิิตาทอเพียงต่อด้านการทูุจริตให้เกิดซึ้น เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!