ยุธยา – สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการ

ยุธยา – สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการ

ภาพ/ข่าวซนราเอก ตันศิริ:นพดล บำเพ็ญสัตย์

            สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่1 ปี 2563

               เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 มกราคม ที่ห้องประชุมพระมงคลบพิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปี 2563 มีนายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการ

 

               นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นโครงการที่เกิดจากดำริของผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต โดยร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ให้มีทักษะด้านอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จากการนำร่องโครงการดังกล่าวได้มีการถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลสู่จังหวัดอื่นต่อไป โดยแบ่งการดำเนินการหลักออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับต้นน้ำ เป็นการสำรวจ คัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 2.ระดับกลางน้ำ เป็นการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน และ 3.ระดับปลายน้ำ จะเป็นการเตรียมตลาดแรงงานหลังจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจบการอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ โดยการประสานสถานประกอบการ เพื่อจัดหาแหล่งงานให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีงานทำต่อไป

                   สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน ในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะดันอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะ “แรงงานฝีมือ” เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!