ประจวบคีรีขันธ์-เพิ่มทักษะครู สพป.ปข.100คนสอนการศึกษาเด็กพิเศษ

ประจวบคีรีขันธ์-เพิ่มทักษะครู สพป.ปข.100คนสอนการศึกษาเด็กพิเศษ

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) 

 เพิ่มทักษะครู สพป.ปข.100คนสอนการศึกษาเด็กพิเศษ(มีคลิป)

       วันที่ 3 เม.ย.62 ที่ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รุ่นที่ 2 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น โดยมีนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่างๆ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วม จำนวน 100 คน

       โดยในการอบรมได้มีการพัฒนาทักษะในเรื่องของหลักการ เทคนิค กระบวนการ การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


       ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุมชนเรียนรู้ด้านการเรียนรวม เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนและสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม และเพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง โดยยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2.2 ซึ่งระบุว่า การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ได้รับองค์ความรู้ ทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาไปถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศักยภาพเด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษของประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!