ประจวบคีรีขันธ์-เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย-วาตภัย

ประจวบคีรีขันธ์-เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย-วาตภัย

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) 

ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย-วาตภัย(มีคลิป)

          วันที่ 27 มี.ค.62 ที่ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 กรณีอุทกภัย รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่(Functional Exercise:FEX) โดยมี พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และมีนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

           โดยในการฝึกซ้อมเป็นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านอุทกภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 8 อำเภอ รวมจำนวน 120 คน อาทิ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยจะมีการ ปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และแผนระดับต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการ และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนฝึกฝนความชำนาญในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีความสอดคล้องในการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสารภัย ทั้งหน่วยปฏิบัติงานหลัก หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ และหน่วยอื่นๆเวลาเกิดเหตุขึ้นจริง นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนป้องกันและบรรเทาสารภัยอำเภอ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสารภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทดสอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) อำเภอ และท้องถิ่นด้วย อีกทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อระบบบัญชาการเหตุการณ์ การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่การติดต่อสื่อสารการประสานงานระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ แบบ functional Exercise :FEX โดยทีมวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถนำความรู้และประโยชน์ของการฝึกที่ได้ไปถอดบทเรียน ปรับปรุง พัฒนา การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


           นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราประสบภัยอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอุทกภัยและวาตภัย ซึ่งการฝึกในวันนี้เป็นการฝึกการเตรียมความพร้อมเพื่อพี่น้องประชาชน ในการรับมือสถานการณ์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รู้หน้าที่และบทบาทของหน่วยงานและตนเองว่าเวลาเกิดเหตุจะต้องทำอย่างไร มีหน้าที่อะไร ซึ่งการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่ต้องทำเตรียมไว้ ซึ่งทุกจังหวัดก็ต้องทำเช่นกัน ซึ่งถ้าในปีนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราเกิดภัย เรารับมือแก้ไขได้แน่นอน เพราะเรามีการเตรียมตัวที่ดี ทั้งในการบริหารจัดการน้ำ และโครงการพระราชดำริ การขุดลอกคูคลองต่างๆที่อำเภอบางสะพาน และการขุดคลองลัก ซึ่งเราต้องทำให้สามารถรองรับน้ำได้ก่อนถึงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!