ประจวบคีรีขันธ์-รองผู้ว่าฯเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล

ประจวบคีรีขันธ์-รองผู้ว่าฯเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)  

       รองผู้ว่าประจวบเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อน้องสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

         วันที่ 17 พ.ย.62 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง( PRACHUAP CHARITYRUN FOR.CHILD 2019 ) สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1641 คน
        โดยกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง( PRACHUAP CHARITYRUN FOR.CHILD 2019 )
        ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเหมาะสมตามวัย และในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและต่างจังหวัด 6 จังหวัด โดยกองทุนนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนเป็นประจำทุกปีและนำเงินกองทุนที่ได้ไปใช้ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กชนบทยากจน เด็กก่อนวัยเรียน เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย
         ซึ่งประเภทการเดิน-วิ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1.เพื่อสุขภาพ(ครอบครัว) ค่าสมัคร 1200 บาท 2.วิ่งเพื่อการกุศล 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท 3.วิ่งเพื่อการแข่งขัน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท และ 4.วิ่งระดับวีไอพี(VIP) ค่าสมัคร 1000 บาท สำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเหรียญรางวัล ส่วนนักกีฬาที่ร่วมวิ่งลำดับอื่นๆจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก โดยในครั้งนี้มีจำนวนนักวิ่งรวมทั้งสิ้น 1,641 คน แยกตามประเภท ดังนี้ 1.ประเภท Mini Marathon 10.5 KM.มีผู้สมัคร จำนวน 302 คน แยกเป็นชาย 186 คน หญิง 116 คน แบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ ดังนี้ 1. อายุไม่เกิน 19 ปี 2. อายุ 20 – 29 ปี 3. อายุ 30 – 39 ปี 4. อายุ 40 – 49 ปี 5. อายุ 50 – 59 ปี 6. อายุ 60 ปีขึ้นไป 2.ประเภท Fun Run 5 KM.(ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ) มีผู้สมัคร จำนวน 907 คน มีผู้สมัครจำนวน 143 คน 3.ประเภท VP 5 KM.มีผู้สมัคร จำนวน 143 คน 4. ประเภท VIP 10 KM 5.ประเภทเดิน -วิ่งเพื่อสุขภาพ (ครอบครัว) 5 KM.มีผู้สมัคร จำนวน 268 คน สำหรับประเภท Mini Marathon 10.5 KM. ทุกช่วงอายุ และ Fun Run 5 KM. ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,061,050 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!