ประจวบคีรีขันธ์-พอช.MOUโครงการบ้านพอเพียงชนบทกับสภาองค์กรชุมชนตำบล

ประจวบคีรีขันธ์-พอช.MOUโครงการบ้านพอเพียงชนบทกับสภาองค์กรชุมชนตำบล

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)

พอช.MOUโครงการบ้านพอเพียงชนบทกับสภาองค์กรชุมชนตำบล จ.ประจวบฯ

             ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชน จ.ประจวบฯ เป็นประธานและสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช.) กับ สภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้ง 35 ตำบล ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก คณะทำงานประสานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบล เข้าร่วม

              โดยบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียงชนบทนี้ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยดีขึ้น มีความมั่นคง อีกทั้งสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ในการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อาศัยได้ นอกจากนี้สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆในตำบล ทั้งนี้สภาองค์กรชุมชนตำบล ผู้เสนอโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนตำบลได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยที่เป็นคนยากจนอีกด้วย

               ด้าน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช กล่าวว่า บทบาทขององค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่ชุมชนเข้มแข็ง มีเป้าหมายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนในทุกตำบล มีส่วนร่วมในการกำหนดให้เกิดพื้นที่ทั้งระดับตำบลและจังหวัด ให้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกสำคัญ ในการเชื่อมโยงเกิดแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีพัฒนาในพื้นที่ มีทุกภาคส่วนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน วางแผนทำงานร่วมกัน ยกระดับความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนา สู่เครือข่ายความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนทั้งด้านภัยพิบัติ , สภาองค์กรชุมชน , กองทุนสวัสดิการชุมชน , เศรษฐกิจและทุนชุมชน พัฒนาแผนตำบล บ้านพอเพียง บ้านมั่นคง พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ภาคประชาชน สนับสนุนองค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินการควบคู่กับการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลของขบวนองค์กรชุมชน สร้างการรับรู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและขั้นตอน ในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ทุกระดับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!