ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติครบรอบ 103 ปี

ประจวบคีรีขันธ์-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติครบรอบ 103 ปี

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) 

 จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติครบรอบ 103 ปีการก่อตั้ง-เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

             วันที่ 26 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศูนย์ฝึกอบรมมวลชน(ศูนย์ฝึกสมานมิตร) หมู่ 2 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ชาวสหกรณ์ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จํากัดสินเชื่อขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขยายอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติสืบมา
             โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมกันวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูป พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมจัดนิทรรศการสหกรณ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการสหกรณ์ รวมถึงการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสมาชิก สหกรณ์ในจังหวัดประจวบ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และ มอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ที่มีการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี กิจกรรมนันทนาการและรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกัน เป็นต้น

               ซึ่งการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังสามัคคีความพร้อมเพียงของสหกรณ์และคนในขบวนการสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างพลังสามัคคีระหว่างชาวสหกรณ์และบุคลากรในกระบวนการสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และผลงานของสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเป็นที่ยอมรับของสังคม

              ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ดังนั้นทุกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นวันที่ชาวสหกรณ์รวมใจกัน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จํากัดสินใช้ขึ้น ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 เป็นครั้งแรก และทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ไปทั่วประเทศ อีกทั้งขณะดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงเล็งเห็นว่าการช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินพอกพูนได้นั้นก็คือการจัดตั้งสหกรณ์ และทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักร ทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการตรวจสอบบัญชี การรับส่งเงิน และแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนางานสหกรณ์จนมีการก่อตั้งสหกรณ์อื่นๆอย่างแพร่หลาย จนได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ให้เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!