ปทุมธานี-โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา

ปทุมธานี-โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

 เจ้าคณะจังหวัดปฐมนิเทศโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา

       เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเป็นประธานเปิดและปฐมนิเทศโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ชุด 7 บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์และคู่มือสำหรับครูรับผิดชอบเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ

         ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมานี และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมผลักดันขับเคลื่อนศีลธรรมให้แก่เยาวชน จึงเป็นที่มาของโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งหวังสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และต่อเนื่องครบวงจรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณธรรมนำวิชาการ
           การดำเนินโครงการฯจึงได้มุ่งเน้นปลูกฝังศีลธรรมผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม การเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย และคุณลักษระอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ภายใต้โคงการฯ โรงเรียนต้นแบบ และห้องเรียนต้นแบบ รักบวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 หลักสูตรของโครงการฯ ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบัติผ่านกิจวัตรการเดิน อย่างถูกหลักวิชา เพื่อพัฒนานิสัยมีความสุภาพ รู้กาลเทศะ, การถอดและวางรองเท้า เพื่อพัฒนานิสัยรักความเป็นระเบียบและมีจิตสาธารณะ, การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู เพื่อพัฒนาจิตสำนึกเรื่องพระคุณครู, การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อพัฒนานิสัยรักความสะอาด, การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อพัฒนานิสัยรักการจัดระเบียบ, การนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิ และการสวดมนต์ เพื่อฝึกสมาธิผ่านการสวดมนต์ เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!