นครสวรรค์-ศึกษาดูงาน แหล่งโบราณสถาน-วัด-วัง

นครสวรรค์-ศึกษาดูงาน แหล่งโบราณสถาน-วัด-วัง

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

นิสิตรัฐศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน แหล่งโบราณสถาน-วัด-วัง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นเรียนรู้จากสถานที่จริงให้นิสิตนำมาปรับออกไปรับใช้สังคม

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิสิตสาขารัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงานแหล่งโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม วัดที่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปราสาททองสมัยอยุธยาตอนปลาย เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายให้พระราชมารดา และยังเคยใช้จัดพิธีถวายพระเพลิงศพในพระมหากษัตริย์เกือบทุกพระองค์ของอยุธยา รวมไปถึงเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ สิ่งที่เด่นที่สุดของวัดนี้คือสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง บางส่วนรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมโดยจำลองมาจากปราสาทนครวัด คือ มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน บริเวณตรงกลางของพื้นที่ และรายล้อมด้วยปรางค์บริวารอีกสี่องค์ เป็นต้น โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐศาสตรบัณฑิต และเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา”รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา” ซึ่ง พานิสิตสาขารัฐศาสตร์และสาขารัฐประศานศาสตร์ จำนวน 20 รูปคน รับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปกรณ์ด้วย

        นอกจากนี้ยังเดินทางไปไหว้พระวัดสำคัญๆอีกถึง 9 วัดรอบเกาะพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย และความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในอดีต เพราะว่าในมัยอยุธยาวัดวาอารามถูกข้าศึกเผาทำลาย เสียหายจำนวนมากยังทิ้งร่องรอยความสูญเสียไว้ซึ่งนิสิตจะได้จากประสบการณ์จริงโดยตรง สามารถนำไปปรับใช้ในสังคมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
         จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมพระราชวังบางประอิน พระราชวังที่สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สถานที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรง เห็นว่าบางปะอิน เป็นเกาะกลางน้ำมีความเงียบสงบ มีเส้นทางการเดินเรือหลายทาง อีกทั้งเป็นสถานที่เสด็จประพาสของพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ได้บูรณะครั้งใหญ่ สร้างพระนั่งและตำหนักต่างๆมากมาย เพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะ และสำหรับแปรพระราชฐานของเจ้านายชั้นสูง ซึ่งนิสิตจะได้สำนึกในความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!