นครสวรรค์-จัดพิธีเวียนเทียนวันมาฆะบูชา

นครสวรรค์-จัดพิธีเวียนเทียนวันมาฆะบูชา

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

จัดพิธีเวียนเทียนวันมาฆะบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำปี 2562 ณ อาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์

          พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมกับนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้นประธานทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสนำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเวียนเทียนโดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ ชั้น 3 พุทธอุทยานสวรรค์ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ชาวพุทธศาสนิกชนจะจัดกิจกรรมเข้าวัดเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ได้แก่ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ในวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์อันเป็นหลักการของ พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น ในท่ามกลางพระอริยสงฆ์จำนวน 1,250 องค์CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!