นครสวรรค์-ก้าวล้ำนำหน้าสู่ Thailand 4.0

นครสวรรค์-ก้าวล้ำนำหน้าสู่ Thailand 4.0

โรงเรียนนครสวรรค์  ก้าวล้ำนำหน้าสู่ Thailand 4.0
          นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนครสวรรค์ที่ว่า  “โรงเรียนนครสวรรค์  ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล”  ซึ่งเรามียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นหลักเป้าหมายปลายทางของเรา  กล่าวคือ  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร  ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล  ข่าวสารและสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและวัฒนธรรมประเพณี  และยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ผนวกกับศาสตร์ที่จะนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ศาสตร์ คือ ศาสตร์พระราชา  เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักธรรมาภิบาล  หลักการทรงงาน   พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  ศาสตร์สากล  เช่น SBM  RBM  PDCA  R & D เป็นต้น  และศาสตร์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  ทั้ง 3 ประการนี้  มาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จ
ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนครสวรรค์จะปรับปรุง พัฒนาการจัดทำ SWOT  ANALYSIS  (วิเคราะห์องค์กร) และ O.D. (พัฒนาองค์กร)  โดยการนำภาคีเครือข่าย  ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  มาร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมวางแผนการดำเนินงาน  ในเรื่องต่อไปนี้
        1. ปรับปรุง พัฒนาการบริหารการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  คล่องตัวบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ในงาน 4 งานของทุกกลุ่มบริหาร โดยคิดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการ  และการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
        2. ปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  การวัดประเมินผล  ที่มุ่งเน้นนักเรียนสู่เป้าหมายสูงสุด  “นักเรียน 4.0” คือ เป็นนักเรียนที่มีปัญญาเฉียบแหลม  มีทักษะที่เห็นผล  มีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่งดงาม  เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เน้นการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
        3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็น SMART  TEACHERS กล่าวคือ
            S  :  Skill  :  มีทักษะความรู้  ความสามารถในการเรียนการสอนและวิชาชีพของ
                 ตนเอง  การแสวงหาความรู้  การผลิต  พัฒนาสื่อ  วิจัยและพัฒนาที่องค์ประกอบที่
                        เกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง
            M  :  Management :  มีความสามารถในการบริหารจัดการ
            A  :  Attitude :  มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู  เป็นครูมืออาชีพที่แท้จริง
            R  :  Resourse  :  มีแหล่งทรัพยากรความรู้ (KM)
            T  :  Technology  : มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการ
                        เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
        4. พัฒนานักเรียน  ให้ฉลาดอย่างสง่างาม  SMART  STUDENTS  กล่าวคือ
         S   :  Scholarly :เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  เป็นผู้รอบรู้ และ Solving : ทักษะในการ
แก้ไขปัญหา
            M  :  Moral :  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
            A  :  Appearance  และ Active  :  สง่างาม  และกระตือรือร้น
            R  :  Relation  :  มีสัมพันธภาพที่ดี
            T  :  Technology  :  มีความสามารถ  หาความรู้  และใช้เทคโนโลยีอย่างมี
                        ประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักเรียน“คิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
       5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  ภายนอกโรงเรียน และบรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน  มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
       6. พัฒนาระบบการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์  และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่าย  และองค์กรต่าง ๆ ภายนอกของโรงเรียน
       7. พัฒนาและแก้ปัญหาด้วยการวิจัยและพัฒนา (R & D)
            จากการดำเนินการดังกล่าว  จะสามารถนำไปสู่ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  สู่  “Thailand 4.0”  ด้วยความ SMART ดังกล่าวข้างต้น  นำมาซึ่งความมั่นคง   มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ในที่สุด  ประชาชนคนไทยจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ให้สูงขึ้น  สู่ประเทศพัฒนาแล้ว  สังคมมั่นคง  เป็นธรรมเสมอภาค  สามัคคีปรองดอง  และมีความสุขที่สุดอย่างยั่งยืนนิจนิรันดร์

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!