นครปฐม-โรงเรียนมหิดลฯจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

นครปฐม-โรงเรียนมหิดลฯจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

โรงเรียนมหิดลฯจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
The 16th Thailand Biology Olympiad (16th TBO)
ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

           มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มีจุดประสงค์หลักในการจัดตั้ง 2 ประการ คือ ส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความสามารถพร้อมที่จะเข้าระบบการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศมาพัฒนามาตรฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยให้สูงทัดเทียมเท่าระดับสากล
          ประเทศไทยเริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2547 จึงได้เริ่มจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
          สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Biology Olympiad -16th TBO) ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. ทั้งหมด 13 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 คน ศูนย์กรุงเทพมหานคร 18 คน และนักเรียนจากค่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 10 คน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 100 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์จาก 13 ศูนย์ จำนวน 47 คน และครูร่วมสังเกตการณ์จากศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. จำนวน 27 คน โดยนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมกับสสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ณ เมืองแซแก็ด (Szeged) สาธารณรัฐฮังการีต่อไป

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!