นครปฐม-มทร.เปิดแข่งขัน”รัตนโกสินทร์เกมส์”

นครปฐม-มทร.เปิดแข่งขัน”รัตนโกสินทร์เกมส์”

ภาพ/ข่าว: คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน / บรรณาธิการ​ภูมิภาค​

 เปิดมหกรรมกีฬาปีที่​ 35​ “รัตนโกสินทร์เกมส์” คึกคัก​ มทร.​จ.นครปฐม​ ​ขึ้นแท่นเจ้าภาพ

       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”โดยมี นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อม พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, อธิการบดี, ผู้บริหาร, คณะกรรมการ, นักกีฬา, บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

        พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยเป็นมหกรรมกีฬาที่ทรงเกียรติยิ่ง ปีนี้เป็นปีที่35 แล้ว โดยได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับเหรียญทองเป็นจำนวนมากที่สุดในแต่ละปีและเป็นกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาที่ได้รับความสนใจจากสังคม ได้รับความเกื้อหนุนร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นมาของการจัดการแข่งขันที่ยาวนานควบคู่กับประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีกทั้งเป็นสนามแข่งขันที่ได้สร้างบัณฑิตนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและความเป็นเลิศ ที่สามารถเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ และระดับสากลหลายต่อหลายรุ่น

          หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2523 ขณะนั้นได้ใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตามนามและฐานะของสถาบันในอดีต จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสานความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาเขตต่างๆทุกภูมิภาค ดำเนินการแข่งขันกีฬาสากลจำนวน 7 ชนิดกีฬา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือราชมงคลเกมส์โดยมีที่มาจากการได้รับพระราชทานนาม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีผลให้แบ่งบริหารส่วนราชการออกเป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่งการแข่งขันกีฬาข้างต้นนั้นจึงได้ยกระดับขึ้นเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันโดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี
           สุดท้ายนี้ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังคมไทยยอมรับในฐานะสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติมานานหลายทศวรรษการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่การประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเท่านั้นแต่ยังต้องส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจความแข็งแรงทางร่างกายคือมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยมีกำลังกายพร้อมสำหรับทำงานต่างๆให้บรรลุความมุ่งหวังส่วนความแข็งแรงทางจิตใจคือมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสมองโลกในแง่ดีไม่ท้อแท้สิ้นหวังประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศจึงเป็นมหกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักศึกษาเพื่อก้าวไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตดังเช่นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรความตอนหนึ่งว่าการรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่

           ทั้งนี้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ในการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “รัตนโกสินทร์เกมส์” และใช้ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำมหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันด้วย กำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน จำนวนชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันมีทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา ได้แก่เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แบดมินตัน เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง ว่ายน้ำ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด ชักกะเย่อ และกรีฑา โดยมหาวิทยาลัยที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมระหว่างการแข่งขัน ได้แก่ การประกวด RMUT Stars 2019 การประกวดวงดนตรีสากล และการประกวดผู้นำเชียร์ โดยองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!