นครปฐม-ผู้ว่าฯนำจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Cleaning คลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

นครปฐม-ผู้ว่าฯนำจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Cleaning คลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Cleaning คลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่คลองมหาสวัสดิ์ บริเวณวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” Big Cleaning คลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา 1,000 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้รู้จักรักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันในการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางทางน้ำ ในการทำให้คลองมีความใสสะอาด และเป็นทางสัญจร
        จากการสำรวจพบว่าคลองที่มีศักยภาพพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำมีทั้งสิ้น 12 คลอง ซึ่งคลองขุดมหาสวัสดิ์เป็น 1 ใน 12 คลอง ถือเป็นคลองสำคัญทางประวัติศาสตร์มีอายุกว่า 100 ปี ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำท่าจีนและใช้สำหรับระบายน้ำ ทั้งนี้คลองมหาสวัสดิ์มีความสวยงาม มีชุมชนตั้งอยู่สองข้างทาง และมีวัดเรียงราย จึงได้มีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบคมนาคมทางน้ำคลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อส่งเสริมเชื่อมต่อการเดินทาง วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและบำรุงรักษาคลองบขุดมหาสวัสดิ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการสัญจร การขนส่ง การท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนตลอดสองฝั่งคลองอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!