นครปฐม-จัดโครงการ”สร้างเยาวชนต้นแบบ”ชมรมคนรักในหลวง

นครปฐม-จัดโครงการ”สร้างเยาวชนต้นแบบ”ชมรมคนรักในหลวง

"สร้างเยาวชนต้นแบบ"ชมรมคนรักในหลวง

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

     จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “สร้างเยาวชนต้นแบบ” ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เยาวชนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ

      ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเยาวชนต้นแบบ” ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม โดยนางยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการ “สร้างเยาวชนต้นแบบ” ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐมได้จัดมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1-4 จัดร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 จัดร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมูลนิธิปันสุข เพื่อให้เยาวชนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง “พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา” ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณลักษณะผู้นำ จากสถานศึกษา 26 สถาบัน และครูที่ปรึกษาสถาบันละ 1คน รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอบสนองพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับสั่งว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”
        สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ” ว่าด้วย เรื่อง “พอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเยาวชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ภาคบ่าย มีวิทยากร 5 ท่านได้แก่ รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรณ ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ นายวิรัช จำปานิล นายณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ และนายลือชัย จำปาขาว ซึ่งชมรมคนรักในหลวง ได้คัดเลือกส่งไปรับการอบรมผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ 1 ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง โดย อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา วิทยากรทั้ง 6 ท่านนี้ จะร่วมกันเพิ่มวิญญาณจิตอาสา และเสนอแนะแนวทางการทำแผนงานสู่การปฏิบัติ และกลยุทธแห่งการขยายผลต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!