นครนายก-เทคนิค…คว้าแชมป์แข่งประกอบ และซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

นครนายก-เทคนิค…คว้าแชมป์แข่งประกอบ และซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28  สมศักดิ์ศรีดีกรีสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งเดียวในประเทศ

           นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 “เครือข่าย อวท.กว้างไกล นำอาชีวะไทยสู่สากล” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่า นายอภิชาติ สีสืบมา และนายอัมฤทธิ์ สุนันทา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประกอบ และตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร

            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะประกอบ และตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบ ติดตั้ง ตรวจซ่อม และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในงานระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบออโตเมชั่น รวมทั้งปฏิบัติงานออกแบบ วางแผน การจัดการ ปรับปรุง พัฒนาระบบ และโปรแกรมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาหรือในอุปกรณ์สมองกลฝังตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้เกิดความชำนาญ และเชี่ยวชาญผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาได้ ทำให้ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับจังหวัดนครนายก ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จนมาถึงระดับชาติในที่สุด สมกับที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือกให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ แห่งเดียวในประเทศ

            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ดังกล่าว เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพทางวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ยุคไทยแลนด์ 4.0

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!