นครนายก-รประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

นครนายก-รประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ในฐานะศูนย์ อปพร. จังหวัด ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อปพร. มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. โดยมี นางจรัส ใยเยื่อ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ นายสันติภาพ นาคะเกษียร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ กล่าวรายงานฯ และมี พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อปพร. นายอิสระ ศรีเหรา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแผนกลยุทธ์การพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด อำเภอ องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และ อปพร. ทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดนครนายก รวม 100 คน


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!