นครนายก-การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1

นครนายก-การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก โครงการสร้างกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.

            ที่ห้องประชุมขุนด่านฯ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 นายบัญชา เชารินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครนายก โครงการสร้างกลไกลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส. โดยมี พันตำรวจโท กนก สงวนพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมให้ความรู้ในด้านทางกฏหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯ พร้อมมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 21 ท่าน 21 พรรคการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมในการประชุม

               ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 กำหนดให้คระกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่จัดการหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมีอำนาจสืบสวน หรือไต่สวนเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้มีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผล สามารถสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังประกาศผลส่งให้ศาลฏีกามีคำสั่ง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!