ตาก-อำเภอท่าสองยาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ตาก-อำเภอท่าสองยาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ 

อำเภอท่าสองยาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

             วันที่ 3 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าสองยาง มอบหมายให้นายเสนีย์ แก้วมณี ปลัดอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ หอประชุมแม่ต้านประชาสรรค์ อำเภอท่าสองยาง โดยก่อนการประชุม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่สอง ตำบลแม่สอง ที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตราการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี พ.ศ.2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตราการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี พ.ศ. 2562 และได้มอบใบรับรองการได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในที่ประชุมได้แจ้งข้อราชการและข่าวสารโดยสรุปได้ ดังนี้1. การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง และโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
2.แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
3.การรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
4.แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการยืม – คืน จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
5.แจ้ง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)
6.แต่งตั้งคณะทำงาน/ฝ่าย ในการจัด งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2562 – 2563
7.แจ้งการปลอมแปลงใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
8.โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
10.การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2563 (หน่วยงานพัฒนาชุมชน)
11.เรื่องการสมัครอาสาพัฒนาบ้านเกิด ข้าราชการบำนาญในพื้นที่
12.เรื่องการแก้ไขปัญหาข้อมูลตกเกณฑ์ตามตัวชี้วัด จปฐ
13.ขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตาก
14. แจ้งการเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!