ตาก-อบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ตาก-อบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ 

ชุดสัมพันธ์ 3102 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 อบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

          เมื่อวันที17ก.พ.62 เวลา10.00 น. ชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 3 1 0 2 (ชพส.3102 )ได้ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมชุมชนนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพือลดอบายมุขในชุมชนตามโครงการจัดตั้งหมู่ย้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี2562รุ่นที3ณ.ทก.ชพส.3102 ม.9 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จว.ตาก โดยมี นายชานน โชดิคัดนานต์ นายก อบต.คีรีราษฎร์ เป็น ประธาน มีผู้เข้าร่วมในพิธี หน่วยบริการประชาชน 44 บก.ควบคุมและ จนท.ศูนย์ศิลปาชีพ มีเข้าร่วม อบรมจำนวน15คน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อแนะนำช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีระเบียบวินัยมีจริยธรรมอุดมการณ์และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!