ตาก-กศน.อุ้มผาง มอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง

ตาก-กศน.อุ้มผาง มอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

         กศน.อุ้มผาง มอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 271ทุน ทุนละ5,000บาท เป็นเงิน1,355,000บาท(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

           เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น นายสุขสวัสดิ์ จิยิพงศ์ปลัดอำเภออุ้มผาง เป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อุ้มผาง นายจุลจักร์ กัลยาณะ ผู้อำนวยการกศน อำเภออุ้มผาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกระดับที่ขาดปัจจัยสนับสนุนและประสบสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขาของจังหวัดตากให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และแก้ปัญหาความยากจน เพื่อให้อยู่จนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ต่อเนื่องมีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนภูมิคุ้มกันทางปัญญาที่จะเผชิญปัญหาความยากจน จำเป็นและให้ความสำคัญในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกระดับที่ขาดปัจจัยสนับสนุนและประสบภาวะยากลำบากเด็กชาวเขาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 271 ทุน ทุนละ 5,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,355,000 บาท


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!