ตาก-กศน.สัมนาวิชาการ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ ครั้งที่2

ตาก-กศน.สัมนาวิชาการ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ ครั้งที่2

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 กศน.ตาก สัมนาวิชาการ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์ประเมินระดับการศึกษาในสังกัด สำนักงานกศน.จังหวัดตาก

           เมื่อวันที่5เมษายน2562 ดิฐชัย ฉันติกุล ประธานคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ติดตามประเมินนักศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด เป็นวิทยการและมอบวุฒิบัตร การสัมนาวิชาการ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์ประเมินระดับการศึกษาในสังกัด สำนักงานกศน.จังหวัดตาก ณ.วัฒนาวิเลจ รีสอรท ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก นางนิลุบล องค์การ

             ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่สอด กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาเทียบระดับการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การทำงานของกศน.ในยุทธศาสตร์ ลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การสัมนาวิชาการ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ ครั้งที่2ปีการศึกษา2561 ศูนย์ประเมินระดับการศึกษาในสังกัด สำนักงานกศน.จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และคุณธรรมจริยธรรมได้รับ รองคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มทักษะและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการยอมรับความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาซึ่งจะทำให้ มีความมั่นใจในตนเองมั่นใจสถานภาพทางสังคม โดยมีนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองจำนวน 11 ราย กศน. อำเภอแม่ระมาด จำนวน12 ราย กศน.อำเภอสามเงาจำนวน 3 ราย กศน.อำเภอแม่สอดจำนวน 14 ราย ร่วม ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 40 ราย

 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!