ชุมพร-เปิดเวทีสัมมนาวิเคราะห์การทำธุรกิจผลไม้ภาคใต้

ชุมพร-เปิดเวทีสัมมนาวิเคราะห์การทำธุรกิจผลไม้ภาคใต้

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

        ลาดกระบังร่วมชุมพรเปิดเวทีสัมมนาวิเคราะห์การทำธุรกิจผลไม้ภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำธุรกิจแก่เกษตรกร

         เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่18 ต.ค. 62 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการสัมมนา การวิเคราะห์การทำธุรกิจผลไม้ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยพาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลการวิเคราะห์ การทำธุรกิจผลไม้ฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ในกลุ่มเกษตร ผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ก่อนจะเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจผลไม้

          นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การจัดการสัมมนา การวิเคราะห์การทำธุรกิจผลไม้ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ภาคใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจผลไม้และธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจผลไม้ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
          ด้านนายฮัดสัน สิริสุวพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสร้างสรรค์องค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในโครงการนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดศักดิ์ ได้เป็นที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝังอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อสำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจผลไม้ ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, เงาะ ภาคใต้ ให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ได

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!