กาญจนบุรี-เวทีเสวนาเรื่อง”เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง”

กาญจนบุรี-เวทีเสวนาเรื่อง”เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง”

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

เวทีเสวนา”เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง”..เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำเสนอเชิงนโยบายรับฟังและพัฒนาแนวทางส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของพลเมืองต่อพรรคการเมือง รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง นำสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะต่อไป ที่ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

           วันที่เมื่อเวลา 09.00 น.นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง. ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.กาญจนบุรี และนายภัทร์ติพงษ์ เหลืองทอง รองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.กาญจนบุรี ได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมเวทีเสวนาเรื่อง”เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง”ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น24 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

            สถาบันนโยบายศึกษา ที่ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดยมี ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดเวทีฯ
            เวทีเสวนาฯนี้เริ่มที่ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้นำอภิปราย ผู้ร่วมอภิปรายมี อ.สุนีย์ ไชยรส ผอ .ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม(อดีตกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาติ) อ.ทิพย์พาพร ตันติสุนทร สถาบันนโยบายศึกษา ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ(เยาวชน) หัวหน้าสำนักศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ผศ.ทศพล สมพงษ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า และน.ส.จิระวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
             สำหรับผู้เข้าร่วมเวทีฯมีผู้แทนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จาก4จังหวัด ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล 4จังหวัดและผู้แทนนักศึกษา 10 สถาบัน ร่วมนำเสนอข้อเสนอและหาฉันทามติต่อข้อเสนอในที่ประชุม เพื่อนำข้อเสนอในอเชิงนโยบายรับฟังและพัฒนาแนวทางแนวทางส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของพลเมืองต่อพรรคการเมือง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!