กาญจนบุรี-เปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กาญจนบุรี-เปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

       ผู้ว่ากาญจนบุรีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี แบบบูรณาการ ( IDMEx kan 2019 )

        วันนี้ (8 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พักผ่อนและนันทนาการ กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี แบบบูรณาการ ( IDMEx kan 2019 ) โดยกิจกรรมได้มีรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แผ่นดินไหวกับการแจ้งเตือนภัย จากนายศุภภิมิตร เปาริก ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากนั้นได้มีการแบ่งมอบภารกิจในแต่ละสถานีฝึก พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของสถานีฝึก ทั้ง 6 สถานี และเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำสถานีฝึก ซึ่งนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี แบบบูรณาการ (ภัยจากแผ่นดินไหว) ประจำปีงบประมาณ 2562

         ในเวลา 13.30 น. ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี แบบบูรณาการ กรณีภัยจากแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise Kanchanaburi 2019 : IDMEx Kan 2019) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับจังหวัด และจะนำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในปีต่อไป

            โดยมีการจำลองเหตุการณ์การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ขนาด 6.9 ตามมาตราริเตอร์ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ขนาด 6.9 ตามมาตราริกเตอร์ ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ความลึก 2 กิโลเมตร สามารถรับรู้การสั่นไหวได้ถึงในกรุงเทพมหานคร จากเหตุแผ่นดินไหว ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบบริเวณกว้าง เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงงาน มีเหตุคนติดอาคารสูง สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดความผิดปกติ ต้องเร่งระบายน้ำ ทำให้เกิดอุทกภัย มีผู้ประสบภัยทางน้ำและเหตุอื่นๆ ต้องมีการจัดที่ตั้งพักพิงชั่วคราว จึงได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน

             และในเวลา 15.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่ ตามสถานีต่างๆ จากนั้นได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมการฝึก และปิดการฝึกซ้อม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี แบบบูรณาการ กรณีภัยจากแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise Kanchanaburi 2019 : IDMEx Kan 2019)
              นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้สละเวลามาร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ ซึ่งการฝึกการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในระดับจังหวัด มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากรหรือเป็นการทดสอบแนวทางการประสานการปฏิบัติ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน นำไปสู่การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแนวทางปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!