กาญจนบุรี-เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

กาญจนบุรี-เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว   ผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทาง หมายเลข 1669  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีมาตรการเน้นหนักตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562
           นพ.พนัส โสภณพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการ  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ว่า  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติอีกด้วย  รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “ราษฎร์ รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2562” มีเป้าหมายให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลงให้เหลือน้อยที่สุด  กระทรวงสาธารณสุขเป็นภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน การรักษาพยาบาลและระบบข้อมูล ดังนี้
1. ประชุมเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องหน่วยบริการทุกระดับ (ALS , BLS , FR)
2. เตรียมความพร้อมของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (1669) ทั้งทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM HF/SSB และInternet ให้สามารถติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลางกับระดับจังหวัด และการติดต่อระหว่างเครือข่ายสถานบริการภายในจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบสารสนเทศ รวมทั้งขอความร่วมมือจากมูลนิธิ/อาสาสมัคร
3. เตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ  อย่างยิ่งใน ER , OR , ICU ให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประสานและเตรียมความพร้อมการรับและส่งต่อของสถานพยาบาลในเครือข่าย (Referral System)
4. จัดหน่วยบริการ ALS ในเส้นทางถนนสายหลัก ดังนี้
– รพ.พหลพลพยุหเสนา จุดจอดหน้า อบต. ช่องสะเดา ( 13.00 – 20.00 น.)
– รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ฯ จุดจอดสามแยกพนมทวน (08.00 – 24.00 น.)
– รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชฯ จุดจอดป้อมตำรวจไทรโยคใหญ่ (ตลอด 24 ชม.)
– รพ.สังขละบุรี จุดจอดสามแยกเจดีย์สามองค์ (08.00 – 16.00 น.)
5. ให้การสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในการตั้งด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดบริการ/จุดสกัดกั้นในช่วงเทศกาล
6. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดทีมร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   พ.ศ. 2551 ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 และดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 และสรุปผลการพบกระทำความผิดตาม พรบ. ดังกล่าว
7. นำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อชี้ประเด็น/สะท้อนปัญหาให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ/จังหวัด เพื่อร่วมวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหา และออกมาตรการในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม ตามบทบาทด้านการแพทย์และสาธารณสุข
“จึงขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่ยานพาหนะขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ดื่มสุรา และไม่โทรศัพท์ขณะขับขี่ควรระมัดระวังให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และผู้ร่วมเดินทาง  หากต้องการความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง” นพ.พนัส กล่าวในที่สุด.

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!