กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

กาญจนบุรี-สสจ.ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 สสจ.ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

          วันนี้18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัสโสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และมี นายจักรกฤษ โพธิ์แพงพุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ภาคี เครือข่าย ในจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ของจังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นปฏิรูปในแผนปฏิรูป 11 คณะ ให้แกนสมัชชาระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับรู้และมีส่วนร่วมกันเสนอแนะข้อมูล กิจกรรม โครงการในประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!