กาญจนบุรี-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

กาญจนบุรี-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558

            วันที่ ( 25 ก.พ. 62 ) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พร้อมด้วย นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
            ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแนวทางปฏิบัติและการประสานงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งเตือนสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง 10 อันดับแรกที่ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบว่าประชาชนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด จำนวน 2,318 ราย รองลงมาได้แก่ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ โรคตาแดง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคมือเท้าปาก วัณโรคและโรคไข้เลือดออก ส่วนโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูร้อนได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้แดด หรือ heat stroke โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคร้อนในและโรคผิวหนัง
นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรียังมีแผนปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรคโดยกำหนดแนวทางการควบคุมโรคโดยมุ่งเน้น “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแลรักษา” เพื่อลดการแพร่ระบาดของวัณโรครวมทั้งวัณโรคดื้อยาหลายขนาน แผนปฏิบัติการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โรคนี้เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย ถึงแม้ว่าใน จ.กาญจนบุรี จะยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ครบชุดตามกำหนดนัด นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามพรมแดน ซึ่งในปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ป่วย 318 รายแต่ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และสุดท้ายคือ แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ซึ่งในปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ป่วยจำนวน 581 ราย เสียชีวิต 1 ราย ดังนั้นต้องสร้างระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โดยประชาชนในชุมชนสามารถแจ้งไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้เกิดการสอบสวนควบคุมโรคโดยเร็ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!