กาญจนบุรี-ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

กาญจนบุรี-ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ผวจ.กาญจน์เป็นประธานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

               วันที่ (19 ก.พ.62 ) เวลา 07.00 น. ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้งแก่พระสงฆ์และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

              คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและร่วมใจประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลรักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวงรวมถึงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามและยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาติไทย ให้สืบต่อไป


              วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร เมืองราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป อีกทั้งวันมาฆบูชายังเกิดเหตุอัศจรรย์ ขึ้น 4 ประการคือ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6,พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา สำหรับหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาติโมกข์” เป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น ประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ได้แก่ หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติคือ การไม่ทำบาปทั้งปวง,การทำกุศลให้ถึงพร้อมและ การทำจิตใจให้ผ่องใส อุดมการณ์ 4 คือ ความอดทนอดกลั้น,ความไม่เบียดเบียน,ความสงบและนิพพาน วิธีการ 6 คือ ไม่ว่าร้าย,ไม่ทำร้าย,สำรวมในปาติโมกข์,รู้จักประมาณ,อยู่ในสถานที่สงัดและฝึกจิตใจให้สงบ


ส่วนในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียน ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยพุทธศาสนิกชนสามารถไปร่วมพิธีในวัดกลางของจังหวัดและวัดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!