กาญจนบุรี-จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

กาญจนบุรี-จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม/รักษพล พุ่มพฤกษ์

         สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4)(The 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)

           วันนี้(6 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น.ผสื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 4)(The 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
           โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นเป็นแสดงเปิดงาน ชื่อชุด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ควบคุมการแสดงโดย ดร. ปริญญา ปั้นสุวรรณ์
             ต่อด้วยการบรรยายปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนบูรณาการ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อชุมชนและพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และก็การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษา ในแบบบรรยายและโปสเตอร์
             สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดเวที เปิดโอกาส การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาศักยภาพ สหวิทยาการต่างๆ ด้านการวิจัย ทักษะความรู้ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยใน เวทีระดับชาติ.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!