กระบี่-พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

กระบี่-พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ/ข่าว สุพมาศ พรหมมาส 

พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ที่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์รัศมี 5 กม. นำสุนัขทุกตัวรับวัคซีน ผู้สัมผัสพบแพทย์

       ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลไสไทย ตำบลไสไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายก อบต.ไสไทย พร้อมด้วย นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายนายสมพร จันทระ ปศุสัตว์ อ.เมืองกระบี่ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่บ้านสวนพริก ม.1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ซึ่งพบสุนัขเพศผู้ อายุประมา 2-3 เดือน ตาย ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ระบุว่า พบเชื้อไวรัสชนิดโรคพิษสุนัขบ้า เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดและเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด จะต้องลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค ทั้งจุดเกิดเหตุ ประวัติ การเคลื่อนย้ายของสุนัขที่ตาย การสัมผัสโรคของสุนัขในพื้นที่กับสุนัขตัวอื่น ผู้เลี้ยง ผู้เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นเจ้าของจะต้องนำสุนัขทุกตัวในพื้นที่เกิดเหตุและใกล้เคียง รีบวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า ส่วนผู้สัมผัสและผู้เสี่ยงติดเชื้อจะต้องพบแพทย์โดยด่วน โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดลงพื้นที่บริการประชาชนที่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต. ไสไทย
         สำหรับประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ. ศ. 2558 ประกาศเขตโรคระบาด รัศมี 5 กม. จากจุดเกิดเหตุ ครอบคลุมพื้นที่โดยด้านทิศเหนือ จด วัดถ้ำแสงเพชร ม.5 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่
ทิศใต้จดป่าไม้ชายเลน ม.3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ทิศตะวันออกจดเอาท์เล็ทวิลเลจ ถ.เพชรเกษม ม.11 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ ทิศตะวันตกจดบ้านบ่อนก บ้านช่องพลี หมู่ที่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562
ทั้งนี้เมื่อได้มีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดและเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558 กำหนดไว้คือห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวหรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้าออกหรือผ่านภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย. เมื่อพบสุนัขและแมวป่วยหรือตายโดยไม่รู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในหมู่บ้านเดียวกัน หรือพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีสุนัขหรือแมวป่วยหรือตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 7 วัน ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นโดยใช้หรือสารวัตรหรือสัตวแพทย์แล้วแต่กรณีภายใน 12 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย และห้ามมิให้ เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวที่ป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้น ในกรณีสุนัขและแมวตายให้เจ้าของควบคุมซากนั้นให้คงอยู่ ณ ที่สัตว์นั้นตายและห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายชำแหละหรือกระทำการอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น. ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!